Ga naar de inhoud

Het Woord in geding

  • door

Uitgave Kerngroep Bezinning GKV

De Kerngroep Bezinning GKV heeft een bundel uitgegeven met als titel ‘Het Woord in geding’. Aan deze uitgave is met zorg en passie gewerkt. De bijdragen in deze bundel gaan over actuele en wezenlijke zaken rond de uitleg van de Bijbel, die ook ons praktisch geloofsleven direct raken.

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn in transitie. Zij koersen af op een fusie per mei 2023 en gaan dan op in de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Maar ook in geestelijk opzicht vinden er in snel tempo grote verschuivingen plaats. Sinds 2017 zijn de ambten niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen toegankelijk. De kerkorde wordt op essentiële punten veranderd. Theologen uit vrijgemaakte kring pogen veranderde visies op gender te legitimeren. Er is een grote diversiteit aan levensopvattingen en geloofspraktijk.

Hoe is deze stille revolutie te verklaren? Is er sprake van een andere omgang met de Bijbel en waarin komt die tot uiting? Zijn de verschuivingen zichtbaar in de besluiten die de synode van 2020 heeft genomen? Wat wordt er nu verstaan onder ‘vrijheid van exegese’? Welke veranderingen worden doorgevoerd in de kerkorde 2023? Hoe wordt de binding aan de belijdenissen van de kerk voor de ambtsdragers beperkt? Wat zijn de gevolgen van de individualisering voor het ingevoerde nieuwe kerkmodel?

In deze bundel geven acht auteurs met deskundigheid op het gebied van exegese en hermeneutiek, van systematische en historische theologie en van kerkrecht en kerkbestuur antwoord op deze en aanverwante vragen. Hun analyse en duiding is inzichtgevend voor ieder die zich bezig wil houden met bovengenoemde vragen.