Ga naar de inhoud

Profiel

Kerngroep Bezinning gereformeerde kerk

De kerngroep ‘Bezinning gereformeerde kerk’ (BGK) had eerder een andere naam. Daarin weerspiegelt zich de snelle kerkelijke ontwikkelingsgang in de afgelopen tijd.

In 2017 besloot de synode van de voormalige Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) om alle kerkelijke ambten op gelijke wijze als voor mannen ook voor vrouwen open te stellen. De ‘Kerngroep bezinning Man, Vrouw en Ambt’ (MVEA) ontstond en zette grote vraagtekens bij die besluitvorming in het licht van wat de Bijbel ons leert over de verhouding tussen man en vrouw, hun posities in de christelijke gemeente en in het bijzonder ten aanzien van de ambtsbediening.

Wissel genomen

Op de website www.bezinningmvea.nl zijn hierover veel artikelen verschenen. Ze brachten ons tot de conclusie dat door de GKv met het aanvaarden van deze synodebesluiten een wissel is genomen ten opzichte van vele eeuwen van gereformeerde Bijbel-uitleg en de kerkelijke toepassing daarvan. De omgang met de Schrift is veranderd en doet geen recht aan haar inhoud. Deze koersverandering verdraagt zich ook niet met de belijdenis van de kerk over de helderheid en volkomenheid van Gods Woord.
De synode 2020 van de GKv volharde in de ingeslagen weg. De GKv vervreemden zich hiermee definitief van vele gereformeerde kerken in de wereld en zijn daarom in 2021 geroyeerd als lid van de International Conference of Reformed Churches (ICRC), een kerkelijke ontmoetingsplaats die nota bene in 1981 mede vanuit de GKv was opgericht.

Het Woord is in geding

Omgaan met de Schrift

Intussen is het steeds duidelijker geworden dat het bij de synode-uitspraken over MVEA niet ging om op zichzelf staande besluiten. Ontegenzeggelijk is deze veranderde kerkelijke opstelling beïnvloed door de heersende maatschappelijke opvattingen, met name door de ideologische doelstelling tot verwezenlijking van gelijkheid voor iedereen. Maar het ging en gaat bij deze kerkelijke transitie om meer: de wijze van omgaan met de Bijbel als zodanig is in geding en dat raakt het gezag van het Woord van God, de zeggenschap daarvan over heel ons leven.

Niet zonder gevolgen

Dit alles kon en kan niet zonder gevolgen blijven voor de koers van de GKv en de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK), waarin de GKv inmiddels per 1 mei 2023 zijn opgegaan. Daarbij gaat het naast de vervulling van de kerkelijke ambten m/v om de veel bredere gender-ideologie, om opvattingen over homoseksualiteit en seksuele diversiteit, om aantasting van de zeggingskracht van de Bijbel in een veranderende culturele context, om het historiseren van de belijdenissen, om de toenemende onverbondenheid in de kerken die wordt bevestigd in de NGK-kerkorde, etc. Dat alles raakt aan de fundamenten: is er nog sprake van de wil om daadwerkelijk confessioneel-gereformeerde kerken te zijn? De veiligheid in de kerken rond de Bijbel en het gereformeerd belijden is in geding.

Dit alles is de aanleiding geweest om de naam van de kerngroep eerder al aan te passen in ’kerngroep Bezinning GKv’ en recenter in ‘kerngroep Bezinning gereformeerde kerk’ (BGK).

Via deze website willen we u nader blijven informeren over de kerkelijke ontwikkelingen en onze visie daarop.

kerngroep Bezinning gereformeerde kerk

Henk Room
Pieter Pel
Frans Pansier
Rufus Pos
Klaas Sikkema
Dick Slump
Johan Steenbergen