Ga naar de inhoud

Profiel

Kerngroep bezinning GKv

De kerngroep had tot voor kort een andere naam. Dat hing samen met de toenmalige focus van onze bezinning.

In 2017 besloot de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) om alle kerkelijke ambten op gelijke wijze als voor mannen ook voor vrouwen open te stellen. De ‘Kerngroep bezinning Man, Vrouw en Ambt’ (MVEA) zette grote vraagtekens bij die besluitvorming in het licht van wat de Bijbel ons leert over de verhouding tussen man en vrouw, hun posities in de christelijke gemeente en in het bijzonder ten aanzien van de ambtsbediening.

Wissel genomen

Op de website www.bezinningmvea.nl zijn hierover tal van artikelen te vinden. Ze brachten ons tot de conclusie dat door de GKv met het aanvaarden van deze synodebesluiten een wissel is genomen ten opzichte van vele eeuwen van gereformeerde Bijbel-uitleg en de kerkelijke toepassing daarvan. De veranderde omgang met de Schrift doet geen recht aan haar inhoud en verdraagt zich niet met de belijdenis van de kerk over de helderheid en volkomenheid van Gods Woord. De GKv hebben zich vervreemd van vele gereformeerde kerken in de wereld en zijn hierom geroyeerd als lid van de ICRC.

Het Woord is in geding

Omgaan met de Schrift

Intussen is steeds duidelijker geworden dat het bij de synode-uitspraken over MVEA niet gaat om op zichzelf staande besluiten. Ontegenzeggelijk is de veranderde kerkelijke opstelling beïnvloed door de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen, met name door de ideologische doelstelling tot verwezenlijking van gelijkheid voor iedereen. Maar het gaat bij deze kerkelijke transitie om meer: de wijze van omgaan met de Schrift als zodanig is in geding en dat raakt ook haar gezag als het Woord van God, dat zeggenschap heeft over heel ons leven.

Niet zonder gevolgen

Dit alles kan niet zonder gevolgen blijven voor de koers van de GKv op allerlei gebied. Dan gaat het naast de vervulling van de kerkelijke ambten om het veel bredere gender-denken, om opvattingen over homoseksualiteit en seksuele diversiteit, om aantasting van de zeggingskracht van de Bijbel in een veranderende culturele context, om het historiseren van de belijdenissen, om de toenemende onverbondenheid in de kerken die wordt bevestigd in de kerkorde, etc.

Daarmee is de vraag in geding of de GKv nog wel daadwerkelijk confessioneel-gereformeerde kerken zijn, waarin de Bijbel en het gereformeerd belijden – en dus wij met onze kinderen – veilig zijn.

Dit alles is voor ons de aanleiding om de naam van de kerngroep aan te passen in ’Kerngroep bezinning GKv’.

Via deze nieuwe website willen we u nader informeren over de genoemde ontwikkelingen en onze visie daarop. Duidelijk is dat we op een tweesprong staan.

De Kerngroep bezinning GKv

Henk Room
Pieter Pel
Frans Pansier
Rufus Pos
Klaas Sikkema
Dick Slump
Johan Steenbergen