Ga naar de inhoud

Verklaring van samenwerking

Verklaring van samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Capelle aan den IJssel-Noord en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Urk

De kerkenraden van de GKv te Capelle aan den IJssel-Noord en de GKv te Urk verklaren dat zij, gegeven de koers van het GKv-kerkverband, niet mee zullen gaan in de beoogde fusie van GKv- en NGK-kerken per 1 mei 2023.

Na de fusiedatum zullen zij blijven voortbestaan als zelfstandige kerken: de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Capelle aan den IJssel-Noord en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Urk.  

Het is met droefheid dat deze kerken zich geroepen weten tot deze stap. We kunnen en mogen niet meegaan in de fusiekerk, omdat nu een wettige plaats gegeven wordt aan standpunten en meningen, waarbij afgeweken mag worden van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis. Het kerkelijk samenleven op basis van de nieuwe kerkorde legitimeert en faciliteert deze vrijblijvende en lossere binding waardoor plaatselijke kerken alle ruimte krijgen een eigen koers te varen, waarin men niet meer onvoorwaardelijk gebonden is aan de gereformeerde belijdenis.[1]

De GKv Urk en GKv Capelle aan den IJssel–Noord zullen na de fusiedatum samen optrekken als ‘genabuurde kerken’ van elkaar. Zij zullen zich inspannen om zoveel mogelijk samen op te trekken met andere bezwaarde kerken en kerkleden die niet meegaan in de fusiekerk.

Wij willen ons nu allereerst inzetten voor het bereiken van bezwaarde predikanten, kerkenraden en kerkleden binnen de GKv, om samen met hen vorm te geven aan een kerkelijk samenleven, waarin we met elkaar gebouwd worden in ons geloof. We willen onze broeders en zusters stimuleren elkaar te zoeken en zo mogelijk samenkomsten te organiseren met Schriftgetrouwe prediking en binding aan de gereformeerde belijdenis. We hopen zo te bevorderen dat we elkaar vasthouden in een voortgezette vorm van samenleven van (twee of meer) Gereformeerde kerken vrijgemaakt, waarin we elkaar wederzijds tot hulp en steun zijn, zoveel als mogelijk afgestemd op de KO 2017.

Daarnaast willen wij ons inzetten voor een ‘gereformeerde oecumene’ door concreet te zoeken naar mogelijkheden om ons te verenigen met kerken c.q. kerkverbanden die daadwerkelijk vasthouden aan Gods Woord en de belijdenis van de kerk. We willen daarmee gevolg geven aan de opdracht van de Here om de eenheid van de kerk daadwerkelijk te zoeken en te bewaren.

Wij verklaren ons bereid om met kerken of kerkelijke initiatieven die niet meegaan met de fusie te bezien hoe invulling kan worden gegeven aan verder kerkelijk samenleven met erediensten c.q. preekplaatsen. Wij hopen en bidden dat ons streven onder Gods zegen mag leiden tot het behoud van het gereformeerde karakter van onze kerken op basis van Schrift en belijdenis en mag bijdragen aan een breder kerkelijk samenleven in een gereformeerde oecumene.

Namens de kerkenraden van
de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Capelle aan den IJssel-Noord
de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Urk          

Urk/Capelle aan den IJssel, 19 april 2023


[1]          Voor een brede behandeling van de ontwikkelingen in de GKv zie het boek ‘Het Woord in geding’, uitgegeven door de Kerngroep bezinning GKv, Lunteren 2022. Het volgende geeft de kern van de bezwaren aan:  
In het synoderapport Elkaar van harte dienen wordt de buiten-Bijbelse norm van de gelijkheid van man en vrouw gebruikt als normatief uitgangspunt in de uitleg van Gods Woord. Bovendien heeft de synode uitgesproken dat de twee manieren van uitleggen van de Schrift die elkaar tegenspreken, in de kerken naast elkaar mogen (en moeten kunnen) bestaan. Deze uitspraak is in strijd met de duidelijkheid en eenheid van de Schrift.

           De gedachte: elkaar niet meer aan onze Schriftuitleg te binden, maar alleen aan de Schrift zélf, leidt er echter toe dat de Schrift zelf niet meer beslist over de goede uitleg, maar dat de consensus van de meerderheid bepaalt wat wij mogen geloven en kunnen belijden. Op deze manier verheffen de kerken zich boven het Woord van God. Men komt in strijd met de belijdenis dat de Bijbelschrijvers geïnspireerd waren door de Heilige Geest toen zij Gods Woord op schrift stelden (2 Tim.3:16) en dat wij ‘al deze boeken ontvangen als heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder in enig opzicht te twijfelen geloven wij alles wat zij bevatten’ (artikel 5 NBG).
Deze zorgelijke ontwikkeling die afvoert van een Bijbelse manier van kerkelijk samenleven waarbij de kerken elkaar steunen om bij de gezonde leer van de Heilige Schrift te blijven zal na de fusiedatum van 1 mei 23 stilzwijgend zijn beslag krijgen en is dan kerkelijk geijkt door de nieuwe KO.  
Om dit te veranderen zijn we de kerkelijke weg gegaan, maar vonden bij herhaling geen gehoor. Ook in een appel op onze zusterkerken zijn wij onmachtig gebleken de ontwikkeling te stoppen.