Ga naar de inhoud

Impressie van de bijeenkomst op 13 mei in Hoevelaken.

Op zaterdag 13 mei 2023 waren er in ‘De Stuw’ in Hoevelaken 150 broeders en zusters aanwezig. Daarmee was de zaal helemaal vol. Het doel van deze ontmoeting was om elkaar informatie te geven over de kerkelijke stand van zaken en van daaruit samen na te gaan wat de mogelijkheden zijn als bezwaren het onmogelijk maken verder mee te gaan binnen de nieuwe NGK. Ontmoeting en verbinding speelde ook een rol.

Er waren twee presentaties. De eerste namens de drie GKv-gemeenten die niet zijn meegegaan met de fusie tot NGK. De tweede namens de Kerngroep. Daarna was er een plenaire vragenronde, twee groepsbesprekingen, onderbroken door een lunch en met als afsluiting een plenaire bespreking.

  1. Presentatie GKv’s Capelle-N, Urk en Vroomshoop

Dick Slump gaf namens Capelle-N, Urk en Vroomshoop een toelichting op hun ‘verklaring’ met betrekking tot de toekomst. Er is, zeker voor wat betreft het tempo, enig verschil tussen deze drie overgebleven GKv’s. Alle drie geven duidelijk aan dat ze niet uit zijn op een nieuw en blijvend eigen kerkverband. Zij zien zich als een tijdelijk of interim noodkerkverband dat op weg is naar verbinding met andere kerken en kerkverbanden die confessioneel gereformeerd willen zijn. Vanuit dit kleine en tijdelijke kerkverband willen deze gemeenten graag ook de helpende hand bieden aan gemeenteleden en groepen gemeenteleden elders, die eveneens niet mee kunnen gaan met de gefuseerde NGK.

  • Presentatie Kerngroep

Pieter Pel maakte duidelijk dat de Kerngroep bezinning GKv het als haar taak ziet om, naast informeren, broeders en zusters die nu of naderhand niet mee kunnen gaan in de NGK met elkaar te verbinden. Sommigen hebben al een keus gemaakt. Maar er zijn ook veel gemeenteleden die moeite hebben om een keus te maken. Hen wil de Kerngroep graag per regio met elkaar verbinden. Zo zouden er preekplekken kunnen ontstaan onder verantwoordelijkheid van de drie overgebleven GKv’s. Ook de Kerngroep is niet uit op een nieuw en definitief kerkverband. Samen met Capelle-N, Urk en Vroomshoop zoekt de Kerngroep naar een samengaan met andere kerken die op dezelfde basis van alleen Schrift en belijdenis willen staan.

Nu kan de vraag opkomen: waarom niet direct aansluiten bij bijvoorbeeld GKN, DGK of CGK? In deze vraag wordt direct al het probleem zichtbaar: je moet kiezen in de verdeeldheid. Wij denken dat het nu eerst de tijd is niet om “aan te sluiten bij”, maar wel om “eenheid te zoeken met”. De Kerngroep wil er graag aan meewerken dat kleine en Schriftgetrouwe kerkverbanden en kerken zich met elkaar gaan verenigen in een gezamenlijk nieuw kerkverband. Als noodkerkverband GKv kun je met meerdere kerkverbanden in gesprek en kunnen we elkaar hopelijk overtuigen om samen te groeien naar een gezond gereformeerd kerkverband waar Schrift en belijdenis onverkort gehandhaafd worden.

De Kerngroep adviseert en stimuleert om een kerkelijke eenheid te zoeken die niet bestaat door een steeds grotere tolerantie, maar een eenheid die uitsluitend bestaat in het volledig aanvaarden van het gezag van de Heilige Schrift, zoals samengevat en nagesproken in de belijdenisgeschriften.

Daarnaast willen we via de website bereikbaar zijn voor broeders en zusters die vooralsnog achterblijven in de NGK, omdat ze nu om uiteenlopende redenen nog geen stap kunnen zetten. Hen willen we blijven informeren en met ons verbinden.

  • Bespreking

In de plenaire- en groepsbesprekingen konden bovenstaande visies besproken, bevraagd en verhelderd worden. Het feit dat het om ‘werk in uitvoering’ gaat, maakte het voor sommigen lastig zich een voorstelling te maken van de toekomst. Intussen groeit het besef dat we veel zekerheden en vertrouwdheden moeten opgeven en in geloof en vertrouwen onze weg moeten gaan.

  • Conclusie

We moesten constateren dat we niet alle handen op elkaar kregen. Maar de mate van instemming was voldoende om door te gaan met verbinden van bezwaarde broeders en zusters aan elkaar. Zo hopen we niet allemaal individuele keuzes te hoeven maken, maar in gezamenlijkheid met Capelle-N, Urk en Vroomshoop te werken aan een tijdelijk onderdak op weg naar een bredere confessioneel gereformeerde kerk.